O fundacji

Przywrócenie dawnej świetności obiektów historycznych zlokalizowanych na źródłach wodnych i ich adaptacja na cele kulturalne.

EMPIRYCZNA:

Stworzenie marki Polskie Pałace na Źródle w różnych wymiarach aktywności kulturalnej o znaczeniu międzynarodowym

ABSTRAKCYJNA:

Odnowione Pałace przez kolejne dziesiątki lat są mądrze zarządzane w pięknym, mądrym, silnym kraju i już nigdy nie spotyka ich los zaniedbania i ludzkiej bezmyślności

MISTYCZNA:

13 SKARBÓW BRYTANII – Po śmierci króla Artura- mitycznego władcy Brytów Jego legendarny miecz Excalibur trafia w ręce Merlina. On by go chronić przed przejęciem przez siły zła rozbija go na 13 części tzw. Skarbów Brytanii. Części te przekazuje pierwotnej strażniczce Excalibura Pani Jeziora, która przekazała miecz Królowi Arturowi. Pani Jeziora wysyła je labiryntami wodnego świata w 13 miejsc. Potomkowie Króla Artura i Jego rycerzy- rycerzy Okrągłego Stołu stawiają w tych miejscach budowle obronne by ich strzec. Zgodnie z legendą Excalibur odrodzi się z miłości dziecka stąd w wielu tych miejscach powstają i funkcjonują placówki dla dzieci. 2 obiekty znajdują się w Polsce. Naszym celem jest odszukanie 11 pozostałych obiektów i połączenie 13 części Excalibura.

Kreacja nowej rzeczywistości kulturalnej i edukacyjnej opartej na sprawdzonych autorskich programach na i wokół obiektów objętych ideą Polskich Pałaców na Źródle.

STATUT

Fundacji ,,POLSKIE PAŁACE NA ŹRÓDLE‘’

uchwalony w dniu 14.11.2014 w Gliwicach.

Fundacja ,,POLSKIE PAŁACE NA ŹRÓDLE‘’

powstała na bazie dorobku edukacyjnego Koła Naukowego Polityków Społecznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Grupy Inicjatywnej Przyjaciół Stadionu Śląskiego Narodowego, stowarzyszenia Śląskie Centrum Edukacji Sportowej realizującego i promującego w latach 2003-2014 w całej Polsce ideę edukacji sportowej, zawartą m.in. w programie Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport (EYES 2004), którego centrum obchodów stał się Stadion Śląski-Narodowy w Chorzowie, a także idei EURO-py 2012 Ogrodów zapoczątkowanej podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja ,, POLSKIE PAŁACE NA ŹRÓDLE ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora, aktem notarialnym z dnia 14.11.2014, Rep. A nr 10148/2014 sporządzonym przez notariusza Piotra Kańskiego w Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 12/111, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1.Siedzibą fundacji jest miasto Gliwice

2.Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

3.Ministrem właściwym do nadzoru ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

3.Fundacja może nadawać Tytuł – „Honorowy Patron Fundacji”, osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Do celów Fundacji należy:

 1. Ochrona, rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytków i historycznych obiektów wraz z ich otoczeniem objętych ideą Polskich Pałaców na Źródle

 2. Promocja młodych talentów

 3. Ochrona środowiska, w tym flory i fauny, w szczególności poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, dla gospodarowania obiektami objętymi ideą Polskich Pałaców na Źródle

 4. Wykorzystanie i eksploatacja wód z ujęć przy obiektach objętych ideą Polskich Pałaców na Źródle do celów gastronomicznych, gospodarczych i estetycznych

 5. Edukacja kulturalna, patriotyczna, historyczna

 6. Ochrona miejsc pamięci narodowej

 7. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich, rodzin o niskim statucie ekonomicznym i społecznym, wychowanków ośrodków socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych oraz młodzieży niepełnosprawnej

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań informacyjnych o historii polskich zabytków i wycieczek edukacyjnych po obiektach objętych ideą Polskich Pałaców na Źródle: PKD 79.12.Z

 2. Organizację konferencji, targów, wystaw, kongresów, debat, spotkań branżowych w szczególności z zakresu ochrony zabytków, edukacji kulturalnej, patriotycznej i ochrony środowiska naturalnego: PKD 82.30.Z

 3. Działania promocyjne i wydawnicze:

 • produkcja gier promocyjnych planszowych: PKD 32.40.Z,

 • wydawanie płyt muzycznych i dźwiękowych: PKD 59.20.Z,

 • wydawanie czasopism, monografii, broszur, map, plakatów, atlasów albumów, kalendarzy, pamiętników, notatników, papieru listowego i innych periodyków: 18.12.Z, związanych z ideą Polskich Pałaców na Źródle, na papierze i innych tworzywach

 1. Organizację imprez plenerowych, koncertów, festiwali, konkursów w szczególności dla młodych talentów i młodych przedsiębiorców na obiektach objętych ideą Polskich Pałaców na Źródle: PKD 93.29.Z

 2. Prowadzenie kawiarenek, działalności gastronomicznej na obiektach objętych ideą Polskich Pałaców na Źródle: PKD 56.29.Z

 3. Produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych na bazie wód z ujęć przy obiektach objętych ideą Polskich Pałaców na Źródle: 11.07.Z

 4. Prowadzenie lekcji, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szczególnie ze środowisk wiejskich, rodzin o niskim statucie ekonomicznym i społecznym, wychowanków ośrodków socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych oraz młodzieży niepełnosprawnej: PKD 85.52.Z

 5. Działalność muzeów, gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych: PKD 91.02.Z

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów statutowych, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (2000 złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.

§ 10

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów otrzymywanych zarówno z kraju, jak i z zagranicy;

 2. dotacji i subwencji oraz grantów podchodzących od podmiotów krajowych i zagranicznych;

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;

 4. dochodów z majątku Fundacji, a w szczególności z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

 5. odsetek i depozytów bankowych;

 6. dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych;

 7. innych źródeł.

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 11

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa dwóch członków Zarządu Fundacji w tym Prezes. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy oświadczenie składa samodzielnie Prezes.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe, w innych przypadkach Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 12

Fundacja nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej „osoby bliskie”);

2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, z zastrzeżeniem wykorzystywania związanego bezpośrednio z realizacją celów statutowych;

4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 13

1. Fundacja może nadawać tytuł „Sponsora Fundacji”:

 1. osobie fizycznej, która dokonała darowizny na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co najmniej 2 000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu,

 2. osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała darowizny na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 10 000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu.

2. Fundacja może nadać tytuł „Sponsora Tytularnego Fundacji” osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która w ciągu roku kalendarzowego dokona darowizny na rzecz Fundacji w kwocie co najmniej 100 000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu.

§ 14

1.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

2.Rok podatkowy fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok podatkowy/obrotowy trwa od dnia uchwalenia statutu do dnia 31 grudnia 2015.

§ 15

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, uregulowanych w odrębnych przepisach prawa.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 1. Organizowanie spotkań informacyjnych o historii polskich zabytków i wycieczek edukacyjnych : PKD 79.12.Z

 2. Organizację konferencji, targów, wystaw, kongresów, spotkań branżowych w szczególności z zakresu ochrony zabytków, edukacji kulturalnej i ochrony środowiska naturalnego: PKD 82.30.Z

 3. Produkcja gier promocyjnych planszowych: PKD 32.40.Z

 4. Wydawanie płyt muzycznych i dźwiękowych: PKD 59.20.Z

 5. Organizację imprez plenerowych, koncertów, festiwali, konkursów: PKD 93.29.Z

 6. Prowadzenie kawiarenek, działalności gastronomicznej : PKD 56.29.Z

 7. Produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych : PKD 11.07.Z

 8. Prowadzenie lekcji, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: PKD 85.52.Z

 9. Druk czasopism, monografii, broszur, map, plakatów, atlasów albumów, kalendarzy, pamiętników, notatników, papieru listowego i innych periodyków na papierze i innych tworzywach: 18.12.Z

 10. Działalność muzeów, gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych: PKD 91.02.Z

Zarząd Fundacji

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 4 osób, w tym z Prezesa Zarządu.

2. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje uchwałą Fundator nadając tym osobom funkcje w Zarządzie.

4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

5. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci albo złożenia rezygnacji przez członka Zarządu Fundacji.

6. Fundator może zostać członkiem Zarządu lub być zatrudnionym w Fundacji w innym charakterze.

7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym, lub mogą pełnić tą funkcję honorowo.

8. Decyzję o wysokości wynagrodzenia Zarządu podejmuje Fundator, a o wysokości wynagrodzenia członka Zarządu będącego Fundatorem, podejmują pozostali członkowie Zarządu działający łącznie, lub w przypadku Zarządu dwuosobowego – drugi członek Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego- wynagrodzenia członka Zarządu będącego Fundatorem nie przewiduje się.

9. Umowę z członkami Zarządu zawierane są zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez pełnomocnika z tym zastrzeżeniem, że członek Zarządu nie może być jednocześnie drugą stroną czynności, której dokonuje w imieniu fundacji.

§ 17

Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorów.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, które nie zostały niniejszym statutem zastrzeżone do kompetencji Fundatorów. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Fundacji. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do reprezentowania Fundacji w kraju i zagranicą.

4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizowanie jej celów statutowych,

c) uchwalanie regulaminów,

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e) zatrudnianie pracowników Fundacji,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej;

h) nadawanie tytułów: Honorowego Patrona Fundacji, Sponsora w tym Sponsora Tytularnego Fundacji;

i) zawieranie umów i składanie oświadczeń woli z zastrzeżeniem przewidzianym w § 19

j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej.

5. Zarząd podejmuje decyzje, zwykłą większością głosów jego członków biorących udział w głosowaniu, w przypadku braku większości głosów w sprawie rozpatrywanej decyzji, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do wykonywania wyodrębnionej sfery spraw Fundacji, a także do poszczególnych czynności.

7. W przypadku jednoosobowego Zarządu, decyzje podejmuje jedyny członek Zarządu.

8. W celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, Zarząd może powołać uchwałą organ doradczo-opiniodawczy zwany Radą Programową, którego celem będzie merytoryczne wspieranie Zarządu w zakresie związanym z funkcjonowaniem Fundacji poprzez udzielanie porad i opinii.

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie, chyba że Zarząd jest jednoosobowy, wówczas do złożenia oświadczenia woli wystarczające jest oświadczenie woli jedynego członka Zarządu.

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 5.000,00 zł, w stosunkach wewnętrznych potrzebne jest uprzednie podjęcie uchwały Zarządu.

3. Zmiana Statutu lub celów Fundacji, bądź decyzja o likwidacji Fundacji, następuje w skutek uchwały Zarządu, która wymaga jednomyślności.

Rada Programowa

§ 20

1. Rada Programowa jest organem doradczo-opiniodawczym w Fundacji.

2. Rada Programowa sprawuje funkcje doradcze w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd i Fundację, inicjuje działania dla których Fundacja została powołana, propaguje cele fundacji. Szczególnie do kompetencji Rady Programowej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie podejmowanych przez Zarząd decyzji i działań w związku z realizacją celów Fundacji i jej działalnością,

 2. wnioskowanie do Zarządu o podjęcie określonych działań mających za zadanie realizację celów Fundacji,

 3. przedstawienie Zarządowi opinii w przedmiocie wydatkowania majątku Fundacji.

§ 21

1. Rada Programowa składa się od 2 do 20 członków, w tym Przewodniczącego. 2. Przewodniczący oraz członkowie Rady Programowej są powoływani i odwoływani przez Zarząd.

3. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieokreślony.

4. Mandat członka Rady Programowej wygasa z chwilą odwołania, śmierci albo złożenia rezygnacji.

5. Fundator może zostać członkiem Rady Programowej.

6. Członkowie Rady Programowej mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym, lub mogą pełnić tą funkcję honorowo.

7. Decyzję o wysokości wynagrodzenia członków Rady Programowej podejmuje Zarząd.

8. Umowy z członkami Rady Programowej zawierane są zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez pełnomocnika.

9. Nie można łączyć piastowania funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Programowej.

§ 22

1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w zależności od potrzeby Fundacji, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów jej członków biorących udział głosowaniu, w przypadku braku większości głosów w sprawie rozpatrywanej decyzji, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady.

Połączenie z inną fundacją

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia uchwałą Fundatora.

Likwidacja Fundacji

§ 25

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 26

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje uchwałą Zarząd.

2. W uchwale o likwidacji wskazuje się jednocześnie osobę likwidatora. W razie braku wskazania osoby likwidatora, likwidatorem zostaje Prezes Zarządu.

3. Likwidator upoważniony jest do jednoosobowej reprezentacji Fundacji.

4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisie otwarcia likwidacji;

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszenia prasowego do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli.

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;

e) ściągnięcie wierzytelności , wypełnienie zobowiązań w miarę posiadanych środków, oraz spieniężenie majątku Fundacji;

f) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;

g) zabezpieczenie dokumentów Fundacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Bartosz Wasilewski – Centrum Aktywnej Polityki Społecznej EDUSPORT

NIP 6292229668 REGON 242933589

ul. Pokoju 40, 42-504 Będzin

edukacjasportowa – inny wymiar edukacji

www.edukacjasportowa.pl

Fundacja POLSKIE PAŁACE NA ŹRÓDLE

UL.KOŚCIUSZKI 35

44-100 GLIWICE

NIP 631-26-55-754 REGON 360531833 KRS 0000538370

e-mail: sces08@wp.pl numer konta bankowego 93 2030 0045 1110 0000 0401 6850

Ludzie

Zarząd:

Bartosz Wasilewski

– prezes Fundacji POLSKIE PAŁACE NA ŹRÓDLE

– kustosz Polskich Pałaców na Źródle

– człowiek o różnych twarzach i obliczach

Azja Tuchajbejowicz – stanowczy i uparty w dążeniu do celu jak Azja Tuhajbejowicz,

Stanczyk – z ciętym, wyrafinowanym i adekwatnym do czasu i miejsca wyczuciem humoru oraz szczerym stosunku do władz wszelakich jak Stańczyk,

sw mikolaj – mającym jednak czasami oznaki poczucia ludzkiej potrzeby serca niczym św. Mikołaj.

Karol Kabala – kierownik oddziału

e-mail: karolkabala@wp.pl

telefon: 503-460-687

obecne działania:

– opracowanie monografii podobozu Auschwitz Lagisha HAAGA funkcjonującego w latach 1943-44 w Będzinie Łagiszy

– niebawem oferta wycieczek edukacyjnych po Warszawie „ W poszukiwaniu źródeł”- ruszamy od lipca 2015

Rada programowa:

W trakcie wyboru.

Osoby współpracujące:

tłumaczenia:

pomoc konserwatorska: mgr Jolanta Dudała – Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w Nysie

obsługa muzyczna wydarzeń: Piotr Plajzer DJ Pepe- www.djpepemusic.pl

kreatywna kultura: Marta Kabala – wizażystka, florystka, dekoratorka, kosmetyczka

Podziel się stroną ze znajomymi:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone
YouTube